10 bài code thiếu nhi (python)

Dưới đây là 10 bài code đơn giản dành cho học sinh, sử dụng ngôn ngữ lập trình python:

1. Mã code để in ra một tin nhắn chào hỏi trên màn hình:

print("Xin chào! Chúc bạn có một ngày vui vẻ!")

2. Mã code để tính tổng hai số:

num1 = 5
num2 = 10
sum = num1 + num2
print("Tổng hai số là:", sum)

3. Mã code để tính tuổi dựa trên năm sinh:

current_year = 2023
birth_year = 2010
age = current_year - birth_year
print("Tuổi của bạn là:", age)

4. Mã code để vẽ một hình tam giác sử dụng ký tự ‘*’:

for i in range(1, 6):
  print("*" * i)

5. Mã code để in ra bảng cửu chương 5:

for i in range(1, 11):
  print("5 x", i, "=", 5 * i)

6. Mã code để đảo ngược một chuỗi:

string = "Hello, world!"
reversed_string = string[::-1]
print("Chuỗi đảo ngược là:", reversed_string)

7. Mã code để tạo một danh sách các số từ 1 đến 10:

numbers = list(range(1, 11))
print("Danh sách các số là:", numbers)

8. Mã code để tìm số lớn nhất trong một danh sách:

numbers = [10, 5, 8, 3, 12, 7]
max_number = max(numbers)
print("Số lớn nhất là:", max_number)

9. Mã code để kiểm tra một số có phải là số nguyên tố hay không:

number = 17
is_prime = True

if number < 2:
  is_prime = False

for i in range(2, int(number/2) + 1):
  if number % i == 0:
    is_prime = False
    break

if is_prime:
  print(number, "là số nguyên tố")
else:
  print(number, "không phải là số nguyên tố")

10. Mã code để tính giai thừa của một số:

number = 5
factorial = 1

if number < 0:
  print("Không thể tính giai thừa của số âm")
elif number == 0:
  print("Giai thừa của 0 là 1")
else:
  for i in range(1, number + 1):
    factorial *= i
  print("Giai thừa của", number, "là", factorial)

- Featured image -

No comments

Leave a comment!

Your email address will not be published. Required fields are marked *