10 lỗi javascript và nodejs thường gặp

Dưới đây là một số lỗi phổ biến trong JavaScript mà người lập trình thường gặp phải:

 1. Lỗi cú pháp (Syntax Error): Đây là lỗi xảy ra khi mã JavaScript vi phạm cú pháp ngôn ngữ, ví dụ như thiếu dấu chấm phẩy (;) hoặc ngoặc nhọn đóng không đúng cách.
 2. Lỗi không xác định (Undefined Error): Lỗi này xảy ra khi một biến hoặc một đối tượng không được xác định hoặc không tồn tại. Điều này có thể xảy ra khi truy cập vào một biến chưa được khai báo hoặc một thuộc tính không tồn tại trên đối tượng.
 3. Lỗi chia cho 0 (Division by Zero Error): Khi thực hiện phép chia cho 0, JavaScript sẽ sinh ra lỗi “Infinity” hoặc “NaN” (Not-a-Number).
 4. Lỗi gọi hàm không đúng (Function Call Error): Đây là lỗi xảy ra khi gọi một hàm mà không đúng số lượng tham số hoặc thứ tự tham số. Điều này có thể dẫn đến lỗi “Not a Function” hoặc cho kết quả không chính xác.
 5. Lỗi vòng lặp vô hạn (Infinite Loop Error): Khi sử dụng vòng lặp mà không có điều kiện dừng hoặc điều kiện dừng không đúng, có thể gây ra vòng lặp vô hạn. Điều này sẽ làm cho trình duyệt không phản hồi và gây treo.
 6. Lỗi không xác định kiểu dữ liệu (Type Error): Đây là lỗi xảy ra khi thực hiện một thao tác không hợp lệ trên một kiểu dữ liệu cụ thể. Ví dụ, cố gắng gọi phương thức trên một giá trị không phải đối tượng.
 7. Lỗi không xác thực nguyên tắc cùng nguồn gốc (Cross-Origin Resource Sharing – CORS Error): Khi yêu cầu tài nguyên từ một nguồn khác (tên miền, cổng, giao thức), trình duyệt thực hiện kiểm tra nguyên tắc cùng nguồn gốc (Same-Origin Policy). Nếu yêu cầu vi phạm nguyên tắc này, lỗi CORS sẽ xảy ra.
 8. Lỗi không tìm thấy phần tử (Element Not Found Error): Khi truy cập vào một phần tử HTML hoặc DOM không tồn tại, lỗi này sẽ xảy ra. Điều này có thể xảy

Dưới đây là 10 lỗi phổ biến mà người lập trình Node.js thường gặp phải:

 1. Lỗi không tìm thấy module (Module not found error): Khi thực hiện yêu cầu require để nhập một module mà không tìm thấy module đó, lỗi này sẽ xảy ra. Điều này có thể do đường dẫn không chính xác hoặc module không được cài đặt.
 2. Lỗi cú pháp (Syntax Error): Lỗi xảy ra khi mã Node.js vi phạm cú pháp ngôn ngữ, như thiếu dấu chấm phẩy (;) hoặc ngoặc nhọn đóng không đúng cách.
 3. Lỗi không xác định (Undefined Error): Lỗi này xảy ra khi một biến, hàm hoặc đối tượng không được xác định hoặc không tồn tại. Điều này có thể xảy ra khi truy cập vào một biến chưa được khai báo hoặc một thuộc tính không tồn tại trên đối tượng.
 4. Lỗi không đồng bộ (Asynchronous Error): Khi không quản lý tốt việc xử lý các hàm không đồng bộ (asynchronous) như callback, Promise hoặc async/await, có thể gây ra lỗi về thứ tự thực thi hoặc lỗi không xử lý các lỗi phát sinh trong quá trình không đồng bộ.
 5. Lỗi gọi hàm không đúng (Function Call Error): Lỗi xảy ra khi gọi một hàm mà không đúng số lượng tham số hoặc thứ tự tham số. Điều này có thể dẫn đến lỗi “is not a function” hoặc cho kết quả không chính xác.
 6. Lỗi đồng bộ hóa không hợp lý (Improper Synchronization Error): Khi không đồng bộ hóa đúng trong quá trình sử dụng dữ liệu chia sẻ hoặc tài nguyên chung, có thể gây ra lỗi xung đột hoặc dữ liệu không đúng.
 7. Lỗi quyền truy cập (Access Denied Error): Khi cố gắng truy cập vào các tài nguyên như file, cổng mạng, cơ sở dữ liệu mà không có quyền truy cập, lỗi này sẽ xảy ra. Điều này thường xảy ra khi Node.js chạy với quyền hạn không đủ.
 8. Lỗi bộ nhớ (Memory Error): Khi xử lý dữ liệu lớn hoặc không giải phóng bộ nhớ đúng cách, có thể gây ra lỗi tràn bộ nhớ hoặc làm cho ứng dụng không phản hồi

- Featured image -

No comments

Leave a comment!

Your email address will not be published. Required fields are marked *