Các action thường dùng trong wordpress

Trong WordPress, có một số action thường được sử dụng để thực hiện các tác vụ cụ thể. Dưới đây là một số action phổ biến mà bạn có thể sử dụng trong theme hoặc plugin của mình (viết trong hàm function.php):

 1. wp_enqueue_scripts: Action này được sử dụng để đăng ký và nạp các tệp CSS và JavaScript vào trang web.
function enqueue_scripts_styles() {
  wp_enqueue_style( 'my-style', get_stylesheet_uri() );
  wp_enqueue_script( 'my-script', get_template_directory_uri() . '/js/my-script.js', array(), '1.0', true );
}
add_action( 'wp_enqueue_scripts', 'enqueue_scripts_styles' );
 1. wp_head: Action này thường được đặt trong phần <head> của trang web và cho phép thêm các đoạn mã CSS hoặc JavaScript, meta tags và các tài nguyên khác.
function add_custom_code_to_head() {
  // Thêm đoạn mã CSS vào phần head
  echo '<style>body { background-color: #f1f1f1; }</style>';
  
  // Thêm đoạn mã JavaScript vào phần head
  echo '<script>alert("Hello, world!");</script>';
}
add_action( 'wp_head', 'add_custom_code_to_head' );
 1. wp_footer: Action này thường được đặt trước thẻ đóng </body> và cho phép thêm các đoạn mã JavaScript hoặc các phần tử HTML cuối trang.
function add_custom_code_to_footer() {
  // Thêm đoạn mã JavaScript vào phần footer
  echo '<script>console.log("This is the footer.");</script>';
  
  // Thêm phần tử HTML cuối trang
  echo '<p>© 2023 My Website. All rights reserved.</p>';
}
add_action( 'wp_footer', 'add_custom_code_to_footer' );
 1. init: Action này được gọi khi WordPress đã hoàn thành quá trình khởi tạo và có thể sử dụng các hàm và lớp của WordPress.
function custom_init_function() {
  // Thực hiện các tác vụ tại đây
  // Ví dụ: đăng ký các loại dữ liệu tùy chỉnh (custom post types)
  register_post_type( 'book', $args );
}
add_action( 'init', 'custom_init_function' );
 1. after_setup_theme: Action này được sử dụng để cấu hình chủ đề sau khi nó đã được khởi tạo. Nó thường được sử dụng để thiết lập các tính năng của chủ đề, đăng ký các menu, hình đại diện, hay hỗ trợ ngôn ngữ.
 1. widgets_init: Action này được sử dụng để đăng ký các widget mới cho trang web.
 2. template_redirect: Action này được sử dụng để chuyển hướng người dùng đến các trang tùy chỉnh hoặc xử lý các yêu cầu đặc biệt trước khi trình duyệt hiển thị trang.
 3. save_post: Action này được gọi khi một bài viết hoặc trang được lưu lại, cho phép thực hiện các tác vụ liên quan như xử lý dữ liệu, tạo thẻ, lưu thông tin bổ sung, và nhiều hơn nữa.
function custom_save_post_function( $post_id ) {
  // Xử lý dữ liệu tại đây
  // Ví dụ: lưu thông tin bổ sung cho bài viết
  update_post_meta( $post_id, 'custom_meta_key', $_POST['custom_meta_value'] );
}
add_action( 'save_post', 'custom_save_post_function' );
 1. admin_menu: Action này được sử dụng để thêm hoặc tùy chỉnh các menu trong trang quản lý (admin).
 2. wp_login: Action này được gọi khi một người dùng đăng nhập thành công vào trang web, cho phép thực hiện các tác vụ như đăng nhập, xác thực hoặc chuyển hướng người dùng.

Đây chỉ là một số action phổ biến, trong WordPress còn rất nhiều action khác mà bạn có thể tìm hiểu và sử dụng tùy theo nhu cầu của dự án của bạn.

- Featured image -

No comments

Leave a comment!

Your email address will not be published. Required fields are marked *