Các hàm phổ biến thường dùng trong Javascript

JavaScript là một ngôn ngữ lập trình phía máy khách (client-side) và phía máy chủ (backend-nodejs) phổ biến được sử dụng rộng rãi trong phát triển web. Dưới đây là một số hàm phổ biến và thường được sử dụng trong JavaScript:

 1. Hàm console.log(): Dùng để ghi thông điệp lên console để giúp debug và theo dõi quá trình chạy của chương trình.
 2. Hàm alert(): Hiển thị thông báo trên trình duyệt để thông báo cho người dùng về một sự kiện hoặc cảnh báo.
 3. Hàm prompt(): Hiển thị hộp thoại yêu cầu người dùng nhập dữ liệu và trả về giá trị được nhập.
 4. Hàm parseInt(): Chuyển đổi một chuỗi thành số nguyên.
 5. Hàm parseFloat(): Chuyển đổi một chuỗi thành số thập phân.
 6. Hàm String(): Chuyển đổi một giá trị thành chuỗi.
 7. Hàm Array(): Tạo một mảng mới.
 8. Hàm push(): Thêm một phần tử vào cuối mảng.
 9. Hàm pop(): Xóa phần tử cuối cùng khỏi mảng.
 10. Hàm shift(): Xóa phần tử đầu tiên khỏi mảng.
 11. Hàm unshift(): Thêm một phần tử vào đầu mảng.
 12. Hàm slice(): Tạo một bản sao của mảng hoặc chuỗi.
 13. Hàm indexOf(): Trả về vị trí đầu tiên của phần tử trong mảng.
 14. Hàm includes(): Kiểm tra xem một giá trị có tồn tại trong mảng hay không.
 15. Hàm join(): Kết hợp các phần tử của mảng thành một chuỗi.
 16. Hàm split(): Chia một chuỗi thành một mảng các phần tử dựa trên một ký tự phân tách.
 17. Hàm forEach(): Thực hiện một hành động cho mỗi phần tử trong mảng.
 18. Hàm map(): Tạo một mảng mới bằng cách thực hiện một hàm cho mỗi phần tử trong mảng.
 19. Hàm filter(): Tạo một mảng mới chứa các phần tử thoả mãn một điều kiện cho trước.
 20. Hàm reduce(): Áp dụng một hàm cho mỗi phần tử trong mảng để tính toán một giá trị đơn.

Trên đây chỉ là một số hàm phổ biến và thường được sử dụng trong JavaScript. Có nhiều hàm và tính năng khác trong JavaScript, và cách sử dụng chúng phụ thuộc vào mục đích và yêu cầu cụ thể của ứng dụng.

Ví dụ:

// Hàm alert()
alert("Xin chào!");

// Hàm prompt()
var name = prompt("Nhập tên của bạn:");

// Hàm parseInt()
var num = parseInt("10");

// Hàm parseFloat()
var floatNum = parseFloat("3.14");

// Hàm String()
var value = String(123);

// Hàm Array()
var arr = Array();

// Hàm push()
arr.push(1);

// Hàm pop()
arr.pop();

// Hàm shift()
arr.shift();

// Hàm unshift()
arr.unshift(1);

// Hàm slice()
var newArray = arr.slice(0, 2);

// Hàm indexOf()
var index = arr.indexOf(1);

// Hàm includes()
var isExist = arr.includes(1);

// Hàm join()
var joinedString = arr.join("-");

// Hàm split()
var string = "apple,banana,orange";
var splittedArray = string.split(",");

// Hàm forEach()
arr.forEach(function(element) {
 console.log(element);
});

// Hàm map()
var mappedArray = arr.map(function(element) {
 return element * 2;
});

// Hàm filter()
var filteredArray = arr.filter(function(element) {
 return element > 1;
});

// Hàm reduce()
var reducedValue = arr.reduce(function(acc, curr) {
 return acc + curr;
}, 0);

- Featured image -

No comments

Leave a comment!

Your email address will not be published. Required fields are marked *