Các lệnh docker cơ bản

Quản lý image:

Tải 1 image từ Docker Hub

docker pull image_name:tag

Xem danh sách các image đã tải

docker images

Xoá 1 image

docker rmi image_name:tag

Tạo 1 image từ Dockerfile

docker build -t image-name:tag .

Thao tác với Container 
Tạo 1 Container

docker run --name -d container_name image_name:tag
  • –name -> tên của container
  • -d -> Container sẽ chạy ở nền. ### Container chạy với cơ chế ánh xạ port
docker run -d -p 3000:5173 --name rc1 react-image

-p -> Ánh xạ port private 3000 của máy chủ (host machine) bên trong docker thành port public 5173 ra bên ngoài docker

Khởi động 1 container

docker start container_name

Dừng 1 Container đang chạy

docker stop container_name

Khởi động lại 1 Container

docker restart container_name

Xoá 1 Container

docker rm container_name

Quản lý Contatiner

Danh sách Container đang chạy

docker ps

Danh sách tất cả Container đang chạy (bao gồm đã dừng)

docker ps -a

Xem logs của Container

docker logs container_name

Sử dụng cửa sổ dòng lệnh(Shell) bên trong Container

docker exec -it container_name /bin/sh

it -> chạy image Docker ở chế độ interactive (giữ luồng tiêu chuẩn)
/bin/bash -> shell bên trong container

Quản lý Networking

Xem danh sách network trong docker

docker network ls

Tạo một network docker

docker network create new_name # Một bridge netwok mới sẽ được tạo

Chạy 1 docker với network mới

docker run -d --network=new_name --name secure image_name

Quản lý Volume 

Tạo 1 docker

docker volume create volume_name

Danh sách volume

docker volume ls

Gắn 1 Volume vào 1 Container

docker run -v $(pwd):/app/ -d -p 3000:5173 --name rc1 react-image

Docker Compose (Multi-Container)

Khởi động 1 Container từ 1 Compose File

docker-compose up

Dừng và xoá 1 Container từ 1 Compose File

docker-compose down

Dựng lại image

docker-compose up --build

Xoá tất cả Container đã dừng

docker container prune

Xoá tất cả Container không sử dụng

docker image prune

- Featured image -

No comments

Leave a comment!

Your email address will not be published. Required fields are marked *