Cách tạo 1 form đơn giản với HTML và PHP

Form là một phần quan trọng trong việc tương tác với người dùng trên trang web. Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu cách tạo một form đơn giản sử dụng HTML và xử lý dữ liệu nhập vào form bằng PHP.

1. Tạo form HTML

Đầu tiên, chúng ta sẽ tạo một form đơn giản bằng HTML. Ví dụ sau đây tạo một form gồm hai trường nhập liệu: tên và email.

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <title>Form đơn giản</title>
</head>
<body>
  <h2>Điền thông tin vào form</h2>
  <form method="POST" action="xuly-form.php">
    <label for="name">Tên:</label>
    <input type="text" id="name" name="name" required><br><br>

    <label for="email">Email:</label>
    <input type="email" id="email" name="email" required><br><br>

    <input type="submit" value="Gửi">
  </form>
</body>
</html>

Trong form trên, chúng ta đã sử dụng phương thức POST để gửi dữ liệu và xử lý form thông qua tập tin “xuly-form.php” (sẽ được tạo sau).

2. Xử lý form bằng PHP

Bây giờ chúng ta sẽ tạo một tập tin PHP để xử lý dữ liệu được gửi từ form. Tạo một tập tin mới với tên “xuly-form.php” và thêm mã PHP sau vào đó:

<?php
if ($_SERVER["REQUEST_METHOD"] == "POST") {
  $name = $_POST["name"];
  $email = $_POST["email"];

  // Xử lý dữ liệu tại đây (ví dụ: lưu vào cơ sở dữ liệu, gửi email, v.v.)

  // Hiển thị thông báo thành công
  echo "Dữ liệu đã được gửi thành công!<br>";
  echo "Tên: " . $name . "<br>";
  echo "Email: " . $email . "<br>";
}
?>

Trong tập tin PHP trên, chúng ta sử dụng biến siêu toàn cục $_POST để truy cập dữ liệu được gửi từ form. Sau đó, bạn có thể xử lý dữ liệu theo nhu cầu của mình. Trong ví dụ trên, chúng ta chỉ đơn giản hiển thị dữ liệu đã nhập vào form.

3. Kết luận

Thông qua việc kết hợp HTML và PHP, chúng ta có thể tạo một form đơn giản và xử lý dữ liệu người dùng nhập vào. Bằng cách tùy chỉnh mã PHP trong tập tin xử lý form, bạn có thể thực

- Featured image -

No comments

Leave a comment!

Your email address will not be published. Required fields are marked *