Cách thêm file thư viện .jar và dự án Spring boot (Java)

Để thêm một tệp thư viện .jar vào dự án Spring Boot, bạn có thể làm theo các bước sau:

 1. Tạo thư mục “lib” trong thư mục gốc của dự án Spring Boot (nếu chưa tồn tại).
 2. Sao chép tệp thư viện .jar vào thư mục “lib”.

Sau khi thêm tệp thư viện .jar vào thư mục “lib”, bạn có thể sử dụng thư viện đó trong dự án Spring Boot bằng cách thêm nó vào classpath. Có một số cách để làm điều này, dưới đây là hai phương pháp phổ biến:

 1. Sử dụng Maven: Nếu dự án Spring Boot của bạn sử dụng Maven, hãy mở file pom.xml và thêm đoạn mã sau vào phần <dependencies>:
<dependency>
  <groupId>com.example</groupId>
  <artifactId>your-library</artifactId>
  <version>1.0.0</version>
  <scope>system</scope>
  <systemPath>${project.basedir}/lib/your-library.jar</systemPath>
</dependency>

Đảm bảo rằng bạn thay thế “your-library” bằng thông tin thư viện thực tế và đường dẫn đến tệp .jar trong thư mục “lib”.

 1. Sử dụng Gradle: Nếu dự án Spring Boot của bạn sử dụng Gradle, hãy mở file build.gradle và thêm đoạn mã sau vào phần dependencies:
dependencies {
  compile files('lib/your-library.jar')
}

Tương tự như trên, hãy thay thế “your-library” bằng thông tin thư viện thực tế và đường dẫn đến tệp .jar trong thư mục “lib”.

Sau khi thêm thư viện .jar vào dự án, đảm bảo bạn đã đồng bộ hóa (refresh) dự án để các thay đổi được nhận dạng và sử dụng thư viện thành công trong mã của bạn.

Lưu ý rằng việc sử dụng thư viện .jar này cần được cân nhắc kỹ lưỡng và đảm bảo tính bảo mật. Đảm bảo rằng bạn chỉ sử dụng các thư viện đáng tin cậy và tải chúng từ nguồn tin cậy.

- Featured image -

No comments

Leave a comment!

Your email address will not be published. Required fields are marked *