Cách truyền dữ liệu giữa các Form-C#

Trong bài viết này, sẽ hướng dẫn cách truyền dữ liệu từ 1 form đến form khác trong lập trình ứng dụng Winform sử dụng ngôn ngữ lập trình C#.
Hãy làm các bước dưới đây để tạo ứng dụng Demo

Bước 1

Vào phần mềm Visual Studio, chọn “File” -> “New” -> “Project…” sau đó chọn C# Windows Forms Application, cuối cùng chọn OK.

window form application

Bước 2

Kéo thả Label và TextBox từ Toolbox. Thực hiện tạo 3 Labels và 1 TextBox như hình bên dưới

ToolBox

Bước 3

Chúng ta có Name, Fname và Address Label trên form. Sử dụng biến toàn cục, viết đoạn code dưới đây trong file Form1.cs.

[C#]

 1. public static string SetValueForText1 = “”;  
 2. public static string SetValueForText2 = “”;  
 3. public static string SetValueForText3 = “”; 

[/C#]

Bước 4

Thêm 1 Form khác, Vào Project –> Add Windows Form, sau đó click vào Add để thêm form

Windows Form

Bước 5

Sau khi tạo form xong, click 1 lần vào button submit trên Form1 and và viết code như sau:

 1. private void button1_Click(object sender, EventArgs e)  
 2. {  
 3.    SetValueForText1 = textBox1.Text;  
 4.    SetValueForText2 = textBox2.Text;  
 5.    SetValueForText3 = textBox3.Text;  
 6.   
 7.    Form2 frm2 = new Form2();  
 8.    frm2.Show();  

Bước 6

Kéo thả 3 Labels từ Toolbox vào Form2.

Toolbox on Form2

Bước 7

Click 2 lần vào Form2 và viết code như sau:

 1. private void Form2_Load(object sender, EventArgs e)  
 2. {  
 3.    label1.Text = Form1.SetValueForText1;  
 4.    label2.Text = Form1.SetValueForText2;  
 5.    label3.Text = Form1.SetValueForText3;  

Bước 8

Xong rồi nè. Nhấn F5 để chạy ứng dụng

Nhập thông tin vào Form1 và click nút Submit. Dữ liệu sẽ được truyền từ Form1 sang Form2.

pass From Form1 to Form 2

- Featured image -

No comments

Leave a comment!

Your email address will not be published. Required fields are marked *