Cách viết code ngắn gọn tối ưu trong NodeJS


Dưới đây là một số cách viết code ngắn gọn và tối ưu trong Node.js:

 1. Sử dụng cú pháp ES6 và các tính năng mới của JavaScript để viết code ngắn gọn hơn. Ví dụ:
 • Sử dụng cú pháp Arrow function:
// Thay vì
function add(a, b) {
 return a + b;
}

// Sử dụng
const add = (a, b) => a + b;

Sử dụng cú pháp Template literals:

const name = 'John';
console.log(`Hello, ${name}!`);
 1. Sử dụng hàm async/await thay vì Promise chaining để làm mã bất đồng bộ dễ hiểu hơn:
// Thay vì
fetch(url)
 .then(response => response.json())
 .then(data => {
  console.log(data);
 })
 .catch(error => {
  console.error(error);
 });

// Sử dụng
async function fetchData() {
 try {
  const response = await fetch(url);
  const data = await response.json();
  console.log(data);
 } catch (error) {
  console.error(error);
 }
}
 1. Sử dụng destructuring để truy xuất các thuộc tính hoặc phần tử từ đối tượng hoặc mảng:
const user = { name: 'John', age: 30 };

// Thay vì
const name = user.name;
const age = user.age;

// Sử dụng
const { name, age } = user;

Sử dụng phương pháp mảng như map(), filter(), reduce() để thực hiện các thao tác trên mảng một cách ngắn gọn:

const numbers = [1, 2, 3, 4, 5];

const doubledNumbers = numbers.map(num => num * 2);
const evenNumbers = numbers.filter(num => num % 2 === 0);
const sum = numbers.reduce((acc, num) => acc + num, 0);
 1. Sử dụng module để chia nhỏ code và tái sử dụng:
 • Tách các phần code liên quan vào các module riêng biệt và import/export chúng:
// file1.js
export const add = (a, b) => a + b;

// file2.js
import { add } from './file1.js';
console.log(add(2, 3));
 1. Sử dụng thư viện và công cụ phù hợp để tối ưu hóa mã, ví dụ:
 • Sử dụng Lodash để thực hiện các thao tác phổ biến trên mảng, đối tượng và chuỗi một cách tối ưu và ngắn gọn.
 • Sử dụng ESLint để kiểm tra và định dạng mã theo quy chuẩn

Sử dụng các thư viện tối ưu hóa hiệu suất như async hoặc lodash/fp để xử lý các tác vụ bất đồng bộ và thao tác trên dữ liệu một cách hiệu quả.

// Sử dụng async/await với async
const fetchData = async () => {
 try {
  const result = await asyncFunction();
  console.log(result);
 } catch (error) {
  console.error(error);
 }
};

// Sử dụng lodash/fp để thao tác trên dữ liệu
const { pipe, map, filter, sum } = require('lodash/fp');

const numbers = [1, 2, 3, 4, 5];

const doubledAndFilteredSum = pipe(
 map(num => num * 2),
 filter(num => num % 2 === 0),
 sum
)(numbers);
console.log(doubledAndFilteredSum);

Tận dụng các tính năng của framework như Express để viết mã ngắn gọn và tối ưu hóa việc xây dựng các ứng dụng web. Ví dụ:

// Sử dụng Express
const express = require('express');
const app = express();

app.get('/', (req, res) => {
 res.send('Hello World!');
});

app.listen(3000, () => {
 console.log('Server is running on port 3000');
});

Sử dụng cache để lưu trữ dữ liệu đã tính toán trước đó và tránh tính toán lại khi cần. Điều này giúp tăng tốc độ và tối ưu hóa việc truy xuất dữ liệu.

// Sử dụng cache
const cache = {};

function fetchDataFromCache(key) {
 if (cache[key]) {
  return cache[key];
 } else {
  const data = fetchDataFromDatabase(key);
  cache[key] = data;
  return data;
 }
}
 1. Sử dụng công cụ profiling và tối ưu hóa mã để xác định và giải quyết các vấn đề về hiệu suất. Các công cụ như Node.js Profiler, Chrome DevTools và PM2 Monitoring Tool có thể giúp bạn phân tích và cải thiện hiệu suất ứng dụng Node.js của mình.

Đây là một số cách để viết mã ngắn gọn và tối ưu trong Node.js. Tuy nhiên, việc tối ưu hóa mã còn phụ thuộc vào tình huống cụ thể và yêu cầu của dự án.

- Featured image -

No comments

Leave a comment!

Your email address will not be published. Required fields are marked *