Chạy nhiều command cùng lúc trên CMD windows

Sử dụng “&&”: Bạn có thể sử dụng toán tử “&&” để chạy các lệnh theo chuỗi. Khi bạn sử dụng toán tử này, các lệnh sẽ được thực thi lần lượt và chỉ chạy lệnh tiếp theo nếu lệnh trước đó đã thành công. Ví dụ:

command1 && command2 && command3

Trong ví dụ trên, command1 sẽ được chạy trước, sau đó command2 được chạy nếu command1 thành công, và tương tự với command3.

  1. Sử dụng “start” và “&”: Bạn có thể sử dụng lệnh “start” để mở một cửa sổ dòng lệnh mới và “&” để chạy các lệnh cùng một lúc. Ví dụ:
start cmd /k command1 & start cmd /k command2 & start cmd /k command3

Trong ví dụ trên, mỗi lệnh sẽ được chạy trong một cửa sổ dòng lệnh riêng biệt.

  1. Sử dụng script batch: Bạn có thể tạo một file script batch với tất cả các lệnh bạn muốn chạy và sau đó chạy script batch đó. Để tạo một script batch, hãy tạo một file văn bản mới với phần mở rộng “.bat” (ví dụ: myscript.bat) và viết các lệnh của bạn vào trong file đó. Sau đó, chạy script batch bằng cách double-click vào file đó hoặc chạy nó từ dòng lệnh.

Hy vọng rằng những thông tin này có thể giúp bạn chạy nhiều command cùng lúc trên CMD Windows!

- Featured image -

No comments

Leave a comment!

Your email address will not be published. Required fields are marked *