Chuyên mục: Javascript

July 24

Hàm filter trong javascript

Hàm filter() trong JavaScript là một phương thức của mảng (Array method) được sử dụng để tạo một mảng mới chứa tất cả các phần tử của mảng gốc thoả mãn một điều kiện được xác định bởi một hàm callback. Cú pháp của hàm filter() như sau: Hàm callback sẽ được gọi cho mỗi […]

July 24

Hàm map trong javascript

Hàm map() trong JavaScript là một phương thức của mảng (Array method) được sử dụng để tạo một mảng mới bằng cách gọi một hàm xác định trên từng phần tử của mảng gốc. Nó không thay đổi mảng gốc, mà tạo ra một mảng mới dựa trên kết quả của hàm được gọi. Cú […]

July 24

Tại sao phải tối ưu code hay có thể viết code lan man?

Chắc chắn là phải tốu ưu code và không viết code dài lan man lê thê, bạn không thể tiện đâu viết đấy được :). Tại sao, hay xem nội dung dưới đây:Tối ưu code (code optimization) là quá trình cải thiện hiệu suất, sử dụng tài nguyên và hiệu quả của mã nguồn mà […]

July 24

Sử dụng biến biến Node Environment .env

Sử dụng biến môi trường Node.js thông qua tệp .env là một cách phổ biến để quản lý các biến môi trường trong ứng dụng Node.js của bạn. Để thực hiện điều này, bạn cần sử dụng một thư viện phổ biến như dotenv, nó cho phép bạn đọc và sử dụng các biến môi […]

July 24

Import export trong nodejs

Trong Node.js, import và export không hoạt động theo cách tương tự như trong JavaScript trình duyệt khi sử dụng ES6 Modules. Node.js sử dụng CommonJS để xử lý mô-đun (modules), do đó cú pháp require và module.exports hoặc exports được sử dụng thay thế. Dưới đây là một số ví dụ: Export một biến […]

July 24

Currying trong JavaScript ES6

Currying là một kỹ thuật lập trình trong JavaScript (và nhiều ngôn ngữ khác) cho phép bạn biến đổi một hàm có nhiều đối số thành một chuỗi các hàm con (nested functions), mỗi hàm con nhận một đối số duy nhất. Currying giúp bạn tạo ra các hàm một cách linh hoạt và tiện […]

July 24

Tổng hợp những tính năng ES6 nổi bật trong JS

ES6 là gì?ECMAScript 6 (ES6), còn được gọi là ECMAScript 2015, đã mang lại nhiều tính năng mới và nâng cấp cho JavaScript. Dưới đây là một số tính năng nổi bật trong ES6: Khai báo biến với let và const: let và const thay thế cho var trong việc khai báo biến. let cho […]

July 24

Protype trong javascript là gì?

Trong JavaScript, prototype là một thuộc tính có sẵn của mọi đối tượng (objects) và được sử dụng để chia sẻ các thành viên và phương thức giữa các đối tượng cùng một lớp hoặc kiểu. Một số điểm quan trọng về prototype trong JavaScript: Dưới đây là một ví dụ đơn giản về cách […]

July 24

Class trong javascript

Có thể nhiều bạn nghĩ javascript củ chuối (:D) thì làm gì có hướng đối tượng, làm gì có class. Nhưng từ phiên bản javascript ES6 đã hỗ trợ class xịn xò rồi nhé! Bài viết sau sẽ giới thiệu về class (lập trình hướng đối tượng) trong javascript.Bạn có thể sử dụng cú pháp […]

July 24

npm save global trong nodejs

Trong phiên bản npm 5.0 trở đi, không còn sử dụng tùy chọn –save để cài đặt gói npm global nữa. Thay vào đó, bạn sử dụng –global hoặc -g để cài đặt gói một cách toàn cục (global). Trước đây, khi bạn muốn cài đặt một gói npm và lưu nó vào phần dependencies […]