Chuyên mục: Javascript

July 24

Message Queue Systems là gì?

Trong Node.js, bạn có thể sử dụng một số thư viện để triển khai hệ thống hàng đợi. Một trong những thư viện phổ biến nhất là RabbitMQ và thư viện Node.js tương ứng là amqplib để kết nối với RabbitMQ. Dưới đây là một ví dụ đơn giản về cách sử dụng RabbitMQ với […]

July 24

Xử lý bất đồng bộ Asynchronous trong JavaScript

Xử lý bất đồng bộ (asynchronous) là một khái niệm quan trọng trong lập trình web, giúp xử lý các tác vụ mà không làm chặn luồng thực thi chính của chương trình. Điều này cho phép các hoạt động như gửi yêu cầu HTTP, đọc/ghi dữ liệu từ cơ sở dữ liệu, và thực […]

July 24

Hướng dẫn cài đặt nvm trên Ubuntu

Để cài đặt Node Version Manager (NVM) trên Ubuntu, bạn có thể thực hiện các bước sau đây: 1. Mở Terminal: Mở một cửa sổ Terminal trên Ubuntu. 2. Cài đặt curl: Nếu bạn chưa cài đặt curl, bạn có thể cài đặt nó bằng cách chạy lệnh sau: 3. Tải script cài đặt NVM: […]

July 24

Use strict là gì? Và cách sử dụng trong javascript

“use strict” là một biểu thức (directive) trong JavaScript, được giới thiệu từ phiên bản ES5. Nó được sử dụng để khai báo rằng mã nguồn JavaScript hoặc một phần của mã đó phải được thực thi trong “chế độ nghiêm ngặt” (strict mode). Chế độ nghiêm ngặt giúp làm rõ nhiều lỗi phổ biến […]

July 24

Web Workers và crontab trong Node.js

Web Workers và crontab là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau trong ngữ cảnh của Node.js.là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau trong ngữ cảnh của Node.js. Tóm lại, Web Workers trong Node.js là về việc chạy các tác vụ đa nhiệm trong các luồng nền độc lập, trong khi crontab hoặc các […]

July 24

So sánh .yarn và npm trong Node.js

Yarn và npm đều là công cụ quản lý gói (package manager) cho Node.js, được sử dụng để quản lý các dependencies trong dự án JavaScript. Dưới đây là một so sánh giữa Yarn và npm: Lựa chọn giữa Yarn và npm thường phụ thuộc vào sự ưa chuộng cá nhân, yêu cầu cụ thể […]

July 24

Hàm filter trong javascript

Hàm filter() trong JavaScript là một phương thức của mảng (Array method) được sử dụng để tạo một mảng mới chứa tất cả các phần tử của mảng gốc thoả mãn một điều kiện được xác định bởi một hàm callback. Cú pháp của hàm filter() như sau: Hàm callback sẽ được gọi cho mỗi […]

July 24

Hàm map trong javascript

Hàm map() trong JavaScript là một phương thức của mảng (Array method) được sử dụng để tạo một mảng mới bằng cách gọi một hàm xác định trên từng phần tử của mảng gốc. Nó không thay đổi mảng gốc, mà tạo ra một mảng mới dựa trên kết quả của hàm được gọi. Cú […]

July 24

Tại sao phải tối ưu code hay có thể viết code lan man?

Chắc chắn là phải tốu ưu code và không viết code dài lan man lê thê, bạn không thể tiện đâu viết đấy được :). Tại sao, hay xem nội dung dưới đây:Tối ưu code (code optimization) là quá trình cải thiện hiệu suất, sử dụng tài nguyên và hiệu quả của mã nguồn mà […]

July 24

Sử dụng biến biến Node Environment .env

Sử dụng biến môi trường Node.js thông qua tệp .env là một cách phổ biến để quản lý các biến môi trường trong ứng dụng Node.js của bạn. Để thực hiện điều này, bạn cần sử dụng một thư viện phổ biến như dotenv, nó cho phép bạn đọc và sử dụng các biến môi […]