Chuyên mục: Quản Trị Mạng

July 24

Các lệnh docker cơ bản

Quản lý image: Tải 1 image từ Docker Hub Xem danh sách các image đã tải Xoá 1 image Tạo 1 image từ Dockerfile Thao tác với Container Tạo 1 Container -p -> Ánh xạ port private 3000 của máy chủ (host machine) bên trong docker thành port public 5173 ra bên ngoài docker Khởi động 1 […]

July 24

Các Command Thường Dùng trong Ubuntu: Hướng dẫn và Cách Sử Dụng

Ubuntu là một hệ điều hành phổ biến dựa trên Linux được sử dụng rộng rãi trên máy tính và máy chủ. Trong bài viết này, chúng ta sẽ khám phá các command thường dùng trong Ubuntu và cách sử dụng chúng để tăng hiệu suất và trải nghiệm người dùng trên nền tảng Linux. […]

July 24

Lệnh truy vấn mongodb với dữ liệu lớn trong 1 collection

Khi truy vấn dữ liệu lớn trong một collection của MongoDB, bạn có thể cần sử dụng các phương pháp tối ưu để tối đa hóa hiệu suất truy vấn và giảm thiểu tải cho cơ sở dữ liệu. Dưới đây là một số lệnh truy vấn MongoDB mà bạn có thể sử dụng để […]