Chuyện sập giàn thiên lý

Truyện cười cho anh em Dev sau nhiều giờ code căng thẳng 🙂

Một thầy đề sợ vợ, một lần bị vợ cào cấu cho sứt cả mặt, khi đến công đường, quan huyện thấy mới hỏi: “Sao mặt thầy lại xây xát cả ra thế?”

Thầy đề lý do hết sức chân thành: “Bẩm, chiều hôm qua con ngồi chơi hóng mát, cái giàn hoa thiên lý nó sập xuống, suýt nữa thì khốn.”

Quan không tin và hỏi lại: “Thầy dối tôi. Chắc hôm qua vợ thầy lại cào cho thầy đấy chứ gì? Thầy cứ nói thật đi, rồi tôi sai mấy tên lệ ra lôi cổ nó vào đây. Cái giống đàn bà phải trị thẳng thay, không thì được đằng chân lên đằng đầu cho mà xem.”

Không ngờ quan bà đứng trong tư thế nghe thấy quan nói vậy, giận lắm hầm hầm bước ra. Quan ông thấy bóng quan bà líu cả lưỡi lại, bảo thầy đề: “Thôi… thầy… tạm lui… Giàn hoa thiên lý nhà tôi cũng sắp sập rồi!” 🙂

Thầy đề: Từ dùng để gọi tôn người làm một số nghề đòi hỏi có học, hoặc viên chức cấp thấp thời phong kiến, thực dân. Thầy lang. Thầy đề

- Featured image -

No comments

Leave a comment!

Your email address will not be published. Required fields are marked *