Convert JSON sang XML với XML package

Để chuyển đổi một đối tượng JSON sang định dạng XML bằng package npm xml, bạn cần thực hiện các bước sau:

Bước 1: Cài đặt package npm xml

Trước tiên, hãy đảm bảo rằng bạn đã cài đặt package npm xml trong dự án của mình. Sử dụng lệnh sau để cài đặt package này:

npm install xml --save

Bước 2: Sử dụng package xml để chuyển đổi JSON thành XML

Sau khi đã cài đặt package xml, bạn có thể sử dụng nó để chuyển đổi JSON thành XML. Dưới đây là một ví dụ:

const xml = require('xml');

// Đối tượng JSON bạn muốn chuyển đổi thành XML
const jsonData = {
 person: [
  { name: 'John Doe' },
  { age: 30 },
  { city: 'New York' }
 ]
};

// Sử dụng gói xml để chuyển đổi
const xmlData = xml(jsonData);

// In ra dữ liệu XML đã chuyển đổi
console.log(xmlData);

Trong ví dụ này, chúng ta đã sử dụng xml(jsonData) để chuyển đổi jsonData thành dữ liệu XML và lưu nó vào biến xmlData. Sau đó, chúng ta đã in ra dữ liệu XML bằng lệnh console.log(xmlData).

Bước 3: Lưu dữ liệu XML vào tệp tin (tùy chọn)

Nếu bạn muốn lưu dữ liệu XML vào một tệp tin, bạn có thể sử dụng module fs của Node.js. Dưới đây là một ví dụ:

const xml = require('xml');
const fs = require('fs');

// Đối tượng JSON bạn muốn chuyển đổi thành XML
const jsonData = {
 person: [
  { name: 'John Doe' },
  { age: 30 },
  { city: 'New York' }
 ]
};

// Sử dụng gói xml để chuyển đổi
const xmlData = xml(jsonData);

// Lưu dữ liệu XML vào tệp tin
fs.writeFileSync('output.xml', xmlData);

console.log('XML data has been saved to output.xml');

Trong ví dụ này, chúng ta đã sử dụng fs.writeFileSync để lưu dữ liệu XML vào tệp tin có tên output.xml.

Hy vọng rằng hướng dẫn này sẽ giúp bạn chuyển đổi JSON thành XML bằng package npm xml.


- Featured image -

No comments

Leave a comment!

Your email address will not be published. Required fields are marked *