Đây là một số mẹo viết CSS để giúp bạn tối ưu hóa website

Đây là một số mẹo viết CSS để giúp bạn tối ưu hóa trang website của mình:

  1. Sử dụng các tiện ích CSS: Các tiện ích CSS là các lớp đã được định nghĩa trước có thể giúp bạn viết CSS nhanh hơn và giảm độ phức tạp của mã CSS. Ví dụ như Bootstrap, TailwindCSS, Bulma,…
  2. Sử dụng viết tắt CSS: CSS có nhiều viết tắt để viết CSS nhanh hơn và dễ đọc hơn. Ví dụ: thay vì viết “padding-top”, “padding-bottom”, “padding-left”, “padding-right”, bạn có thể viết “padding: 10px 5px 3px 8px;”.
  3. Sử dụng CSS Reset: CSS Reset giúp xóa bỏ các giá trị mặc định của các phần tử HTML để đảm bảo sự nhất quán trong giao diện của bạn trên các trình duyệt khác nhau.
  4. Tối ưu hóa hình ảnh: Nếu trang web của bạn có nhiều hình ảnh, hãy tối ưu hóa chúng để giảm thiểu thời gian tải trang. Bạn có thể sử dụng các công cụ như TinyPNG để nén hình ảnh của mình.
  5. Sử dụng Flexbox hoặc Grid: Flexbox và Grid là hai công nghệ linh hoạt và mạnh mẽ để xây dựng bố cục trang web. Hãy học cách sử dụng chúng để tạo ra giao diện linh hoạt và đáp ứng.
  6. Sử dụng CSS Variables: CSS Variables cho phép bạn định nghĩa các biến CSS và tái sử dụng chúng trong toàn bộ trang web của bạn. Điều này giúp bạn tối ưu hóa mã CSS của mình và làm cho nó dễ đọc hơn.
  7. Sử dụng các thư viện CSS: Có rất nhiều thư viện CSS có sẵn như animate.css, hover.css,… giúp bạn tạo ra hiệu ứng động và tăng tính tương tác cho trang web của mình.
  8. Thực hiện kiểm tra tính toàn vẹn của CSS: Sử dụng các công cụ như CSS Lint hoặc Stylelint để kiểm tra tính toàn vẹn của mã CSS của bạn và đảm bảo nó tuân thủ các quy tắc CSS chính thức.
  9. Viết mã CSS cấu trúc tốt: Hãy sắp xếp các thuộc tính CSS của bạn theo một cấu trúc hợp lý để dễ đọc và bảo trì hơn.

- Featured image -

No comments

Leave a comment!

Your email address will not be published. Required fields are marked *