Gitignore trong git là gì?


Gitignore
là một tệp cấu hình trong dự án Git (một hệ thống quản lý mã nguồn) được sử dụng để chỉ định các tệp và thư mục mà Git nên bỏ qua (hoặc “ignore”) khi bạn thực hiện các thao tác như thêm (commit) và đẩy (push) thay đổi lên kho lưu trữ Git.

Sự quan trọng của tệp .gitignore:

  1. Bảo Quản Code Sạch Sẽ: Nó giúp bảo vệ kho mã nguồn khỏi việc theo dõi và commit các tệp không cần thiết hoặc tạm thời, chẳng hạn như tệp log, tệp cấu hình cục bộ, tệp tạo ra bởi các công cụ môi trường phát triển, v.v.
  2. Tăng Tốc Quá Trình Commit và Push: Khi bạn loại bỏ các tệp không cần thiết khỏi quá trình commit và push, Git không phải kiểm tra và xử lý chúng, giúp tăng tốc độ thực hiện các thao tác này.
  3. Đảm Bảo Sự Tuân Thủ Mã Lưu Trữ: Điều này giúp đảm bảo rằng bạn chỉ commit và lưu trữ mã nguồn chính xác và quan trọng, không bao gồm các tệp tạm thời hoặc tệp cục bộ.
  4. Dễ Dàng Chia Sẻ Dự Án: Khi bạn chia sẻ dự án với người khác, tệp .gitignore giúp bảo vệ các file quan trọng hoặc không cần thiết khi họ sao chép dự án.

Một tệp .gitignore có thể đặc định các mẫu (patterns) hoặc đường dẫn (paths) cho các tệp hoặc thư mục bạn muốn bỏ qua. Các mẫu này có thể được thiết lập theo cấp độ toàn cục (trong tệp cấu hình Git chung) hoặc cụ thể cho từng dự án.

Dưới đây là một ví dụ về một tập tin .gitignore thường thấy trong một dự án Node.js. Tập tin này giúp bỏ qua các tệp và thư mục không cần thiết khi quản lý mã nguồn Node.js trên Git:

# Bỏ qua thư mục node_modules
/node_modules

# Bỏ qua tệp cài đặt npm
package-lock.json

# Bỏ qua các tệp log
npm-debug.log
yarn-error.log

# Bỏ qua tệp cấu hình cục bộ
.env

# Bỏ qua các tệp cơ sở dữ liệu cục bộ
*.sqlite

# Bỏ qua thư mục cơ sở dữ liệu
/db

# Bỏ qua thư mục tạo ra bởi các công cụ môi trường phát triển
/dist
/out
/.next

# Bỏ qua các tệp và thư mục tạo ra bởi IDE hoặc trình biên dịch
.vscode/
.idea/
*.iml

# Bỏ qua các tệp sạch thời gian (swap files)
*~

# Bỏ qua các tệp hệ thống cụ thể cho macOS
.DS_Store

#tag: gitignore, git, sử dụng git, bỏ qua git

- Featured image -

No comments

Leave a comment!

Your email address will not be published. Required fields are marked *