Hàm filter trong javascript

Hàm filter() trong JavaScript là một phương thức của mảng (Array method) được sử dụng để tạo một mảng mới chứa tất cả các phần tử của mảng gốc thoả mãn một điều kiện được xác định bởi một hàm callback.

Cú pháp của hàm filter() như sau:

const newArray = array.filter((currentValue, index, array) => {
  // Trả về true nếu phần tử thoả mãn điều kiện, ngược lại trả về false
  return condition;
});
  • currentValue: Giá trị của phần tử hiện tại được xử lý.
  • index: Chỉ số của phần tử hiện tại trong mảng.
  • array (tùy chọn): Mảng gốc đang được xử lý.

Hàm callback sẽ được gọi cho mỗi phần tử trong mảng gốc, và nếu hàm callback trả về true cho một phần tử cụ thể, thì phần tử đó sẽ được bao gồm trong mảng mới.

Dưới đây là một ví dụ cụ thể:

const numbers = [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10];

// Sử dụng filter để tạo một mảng mới chỉ chứa các số chẵn
const evenNumbers = numbers.filter((num) => {
  return num % 2 === 0;
});

console.log(evenNumbers); // Output: [2, 4, 6, 8, 10]

Trong ví dụ này, hàm filter() được sử dụng để tạo một mảng mới evenNumbers chỉ chứa các số chẵn từ mảng numbers bằng cách sử dụng phép chia lấy dư.

- Featured image -

No comments

Leave a comment!

Your email address will not be published. Required fields are marked *