Hàm map trong javascript

Hàm map() trong JavaScript là một phương thức của mảng (Array method) được sử dụng để tạo một mảng mới bằng cách gọi một hàm xác định trên từng phần tử của mảng gốc. Nó không thay đổi mảng gốc, mà tạo ra một mảng mới dựa trên kết quả của hàm được gọi.

Cú pháp của hàm map() như sau:

const newArray = array.map((currentValue, index, array) => {
  // Trả về giá trị mới cho mảng mới
  return newValue;
});
  • currentValue: Giá trị của phần tử hiện tại được xử lý.
  • index: Chỉ số của phần tử hiện tại trong mảng.
  • array (tùy chọn): Mảng gốc đang được xử lý.

Hàm callback sẽ được gọi cho mỗi phần tử trong mảng gốc, và giá trị trả về từ hàm callback sẽ được đưa vào mảng mới ở cùng vị trí tương ứng.

Dưới đây là một ví dụ cụ thể:

const numbers = [1, 2, 3, 4, 5];

// Sử dụng map để tạo một mảng mới với các phần tử được nhân đôi
const doubledNumbers = numbers.map((num) => {
  return num * 2;
});

console.log(doubledNumbers); // Output: [2, 4, 6, 8, 10]

Trong ví dụ này, hàm map() được sử dụng để tạo một mảng mới doubledNumbers bằng cách nhân đôi mỗi phần tử trong mảng numbers.

- Featured image -

No comments

Leave a comment!

Your email address will not be published. Required fields are marked *