Hàm push trong javascript

Bài viết này, nằm trong serries các hàm cơ bản và hữu ích trong javascript
Hàm push() trong JavaScript được sử dụng để thêm một hoặc nhiều phần tử vào cuối một mảng (array) và trả về độ dài mới của mảng đó. Hãy xem ví dụ sau:

const fruits = ['apple', 'banana', 'cherry'];

// Thêm một phần tử vào cuối mảng
fruits.push('orange');

console.log(fruits); // In ra: ['apple', 'banana', 'cherry', 'orange']

Trong ví dụ này, push('orange') đã thêm chuỗi 'orange' vào cuối mảng fruits.

push() cũng có thể được sử dụng để thêm nhiều phần tử cùng một lúc bằng cách truyền chúng làm các đối số cho hàm push():

const fruits = ['apple', 'banana'];

// Thêm nhiều phần tử vào cuối mảng
fruits.push('cherry', 'date', 'fig');

console.log(fruits); // In ra: ['apple', 'banana', 'cherry', 'date', 'fig']

Hàm push() cũng trả về độ dài mới của mảng sau khi các phần tử đã được thêm vào. Điều này cho phép bạn kiểm tra xem đã thêm được bao nhiêu phần tử vào mảng. Ví dụ:

const fruits = ['apple', 'banana'];

const newLength = fruits.push('cherry', 'date', 'fig');

console.log(newLength); // In ra: 5, vì mảng có 5 phần tử sau khi thêm.

Xin lưu ý, hàm push() sẽ thay đổi mảng gốc và không tạo một mảng mới.

- Featured image -

No comments

Leave a comment!

Your email address will not be published. Required fields are marked *