Hướng dẫn fake domain trên MacOS, Windows, Linux


Để fake domain (tạo tên miền ảo) trên các hệ điều hành khác nhau, bạn có thể làm như sau:

rên macOS:

 1. Mở Terminal.
 2. Mở tệp hosts bằng lệnh sau:
sudo nano /etc/hosts
 1. Nhập mật khẩu quản trị khi được yêu cầu.
 2. Trong tệp hosts, sử dụng phím mũi tên để di chuyển đến dòng cuối cùng và thêm địa chỉ IP và tên miền giả mạo của bạn. Ví dụ:
127.0.0.1  fake-domain.com
 1. Nhấn Control + X, sau đó nhấn Y để lưu thay đổi và thoát.
 2. Xóa bộ nhớ cache DNS bằng cách chạy lệnh sau trong Terminal:
sudo killall -HUP mDNSResponder

Trên Windows:

 1. Mở Notepad hoặc bất kỳ trình soạn thảo văn bản nào với quyền quản trị.
 2. Mở tệp hosts bằng đường dẫn sau:
C:\Windows\System32\drivers\etc\hosts

Thêm địa chỉ IP và tên miền giả mạo của bạn vào cuối tệp hosts. Ví dụ:

127.0.0.1  fake-domain.com
 1. Lưu tệp hosts.

Trên Linux (Ubuntu, Debian, và các distro tương tự):

 1. Mở Terminal.
 2. Gõ lệnh sau để mở tệp hosts:
sudo nano /etc/hosts
 1. Nhập mật khẩu quản trị khi được yêu cầu.
 2. Thêm địa chỉ IP và tên miền giả mạo của bạn vào cuối tệp hosts. Ví dụ:
127.0.0.1  fake-domain.com
 1. Nhấn Control + X, sau đó nhấn Y để lưu thay đổi và thoát.

Sau khi thực hiện các bước trên, hệ điều hành sẽ gán tên miền giả mạo cho địa chỉ IP cục bộ (127.0.0.1), và bạn có thể truy cập tên miền giả mạo trong trình duyệt để kiểm tra hoặc làm việc với nó như một tên miền thực.

- Featured image -

No comments

Leave a comment!

Your email address will not be published. Required fields are marked *