Import export trong nodejs

Trong Node.js, importexport không hoạt động theo cách tương tự như trong JavaScript trình duyệt khi sử dụng ES6 Modules. Node.js sử dụng CommonJS để xử lý mô-đun (modules), do đó cú pháp requiremodule.exports hoặc exports được sử dụng thay thế. Dưới đây là một số ví dụ:

Export một biến hoặc hàm từ một module:

// person.js
const name = "Alice";
const age = 30;

function sayHello() {
  console.log(`Hello, my name is ${name} and I'm ${age} years old.`);
}

module.exports.name = name;
module.exports.age = age;
module.exports.sayHello = sayHello;

Hoặc bạn có thể sử dụng cách rút gọn hơn:

// person.js
exports.name = "Alice";
exports.age = 30;

exports.sayHello = function() {
  console.log(`Hello, my name is ${exports.name} and I'm ${exports.age} years old.`);
};

Import một module trong một tệp khác:

// main.js
const person = require('./person'); // Đường dẫn đến tệp person.js

console.log(`Name: ${person.name}`);
console.log(`Age: ${person.age}`);
person.sayHello();

Export một biến hoặc hàm từ module ngay khi khai báo:

// utils.js
module.exports = {
  multiply: function(a, b) {
    return a * b;
  },
  add: function(a, b) {
    return a + b;
  }
};

Import tất cả các biến và hàm từ module vào một đối tượng:

// main.js
const utils = require('./utils'); // Đường dẫn đến tệp utils.js

console.log(utils.multiply(5, 10));
console.log(utils.add(3, 7));

Lưu ý rằng Node.js cũng hỗ trợ ES6 Modules, nhưng để sử dụng chúng, bạn cần sử dụng phần mở rộng .mjs cho tên tệp hoặc sử dụng "type": "module" trong tệp package.json. Tuy nhiên, CommonJS là một chuẩn phổ biến trong cộng đồng Node.js và vẫn được sử dụng rộng rãi.

- Featured image -

No comments

Leave a comment!

Your email address will not be published. Required fields are marked *