Khai báo thuộc tính trong 1 class php


Trong PHP, bạn có thể khai báo thuộc tính trong một class bằng cách sử dụng từ khóa public, protected, hoặc private, sau đó là tên thuộc tính và có thể cung cấp giá trị mặc định (nếu muốn). Dưới đây là cú pháp để khai báo thuộc tính trong một class PHP:

class ClassName {
  public $propertyName; // Thuộc tính công khai (public)
  protected $propertyName; // Thuộc tính bảo vệ (protected)
  private $propertyName; // Thuộc tính riêng tư (private)
  
  // Nếu muốn cung cấp giá trị mặc định cho thuộc tính:
  public $propertyName = value;
  protected $propertyName = value;
  private $propertyName = value;
  
  // Các phương thức và các khối mã khác trong class...
}

Các từ khóa public, protectedprivate quy định mức độ truy cập vào thuộc tính:

 • public: Thuộc tính công khai, có thể truy cập từ bất kỳ đâu.
 • protected: Thuộc tính bảo vệ, chỉ có thể truy cập từ bên trong class và các class con kế thừa.
 • private: Thuộc tính riêng tư, chỉ có thể truy cập từ bên trong class chứa nó.

Bạn có thể truy cập và thiết lập giá trị cho thuộc tính bằng cách sử dụng toán tử ->, như sau:

$object = new ClassName();
$object->propertyName = value; // Gán giá trị cho thuộc tính
$propertyValue = $object->propertyName; // Truy cập giá trị của thuộc tính

Lưu ý rằng giá trị của thuộc tính được lưu trữ riêng cho mỗi đối tượng của class và có thể khác nhau giữa các đối tượng khác nhau.

- Featured image -

No comments

Leave a comment!

Your email address will not be published. Required fields are marked *