Lỗi khi chuyển đổi một đối tượng JavaScript thành chuỗi trong javascript

“[object Object]” là một chuỗi kết quả khi bạn cố gắng chuyển đổi một đối tượng JavaScript thành chuỗi mà không xử lý đối tượng đó đúng cách.

Trong JavaScript, khi bạn cố gắng chuyển đổi một đối tượng thành chuỗi bằng cách sử dụng phép nối chuỗi (+) hoặc console.log(), nếu đối tượng không được định nghĩa để chuyển đổi thành chuỗi một cách tường minh, nó sẽ trả về chuỗi “[object Object]” để đại diện cho đối tượng đó.

Để hiển thị thông tin đầy đủ và chính xác của đối tượng, bạn cần sử dụng các phương pháp như

JSON.stringify()

để chuyển đổi đối tượng thành chuỗi JSON hoặc sử dụng các phương thức và thuộc tính cụ thể của đối tượng để truy xuất thông tin bạn muốn hiển thị.

- Featured image -

No comments

Leave a comment!

Your email address will not be published. Required fields are marked *