npm save global trong nodejs

Trong phiên bản npm 5.0 trở đi, không còn sử dụng tùy chọn --save để cài đặt gói npm global nữa. Thay vào đó, bạn sử dụng --global hoặc -g để cài đặt gói một cách toàn cục (global).

Trước đây, khi bạn muốn cài đặt một gói npm và lưu nó vào phần dependencies của tệp package.json, bạn sử dụng --save:

npm install package-name --save

Nhưng khi bạn muốn cài đặt một gói global (nghĩa là có thể truy cập từ bất kỳ dự án nào trên máy tính của bạn mà không cần lưu trữ cục bộ), bạn sử dụng --global hoặc -g:

npm install -g package-name

Tuy nhiên, từ phiên bản npm 5.0, tùy chọn --save đã được bỏ đi và npm không còn tự động lưu gói vào phần dependencies của tệp package.json. Thay vào đó, bạn sử dụng --save hoặc -S khi bạn muốn lưu gói vào phần dependencies--global hoặc -g khi bạn muốn cài đặt một gói global. Ví dụ:

npm install package-name --save     # Cài đặt và lưu vào phần dependencies
npm install package-name --global  # Cài đặt global (đã không còn cần --save)

Tóm lại, tùy chọn --save không còn cần thiết khi cài đặt global gói npm. Bạn chỉ cần sử dụng --global hoặc -g để cài đặt một gói global.

- Featured image -

No comments

Leave a comment!

Your email address will not be published. Required fields are marked *