Sử dụng biến biến Node Environment .env

Sử dụng biến môi trường Node.js thông qua tệp .env là một cách phổ biến để quản lý các biến môi trường trong ứng dụng Node.js của bạn. Để thực hiện điều này, bạn cần sử dụng một thư viện phổ biến như dotenv, nó cho phép bạn đọc và sử dụng các biến môi trường từ tệp .env. Dưới đây là các bước để sử dụng .env trong ứng dụng Node.js:
1. Cài đặt thư viện dotenv: Trước tiên, bạn cần cài đặt thư viện dotenv bằng npm hoặc yarn. Mở terminal và chạy lệnh sau:

npm install dotenv
# hoặc
yarn add dotenv

2. Tạo tệp .env: Tạo một tệp có tên .env trong thư mục gốc của dự án và đặt các biến môi trường và giá trị của chúng trong tệp này. Ví dụ:

PORT=3000
DATABASE_URL=mongodb://localhost/myapp
SECRET_KEY=mysecretkey

3. Sử dụng thư viện dotenv trong mã của bạn: Trong tệp JavaScript hoặc TypeScript của bạn, bạn cần sử dụng thư viện dotenv để đọc các biến môi trường từ tệp .env. Thêm dòng sau vào đầu tệp:

require('dotenv').config();

Điều này sẽ đọc và cấu hình các biến môi trường từ tệp .env.

4. Truy cập các biến môi trường: Bây giờ bạn có thể truy cập các biến môi trường bằng cách sử dụng process.env. Ví dụ:

const port = process.env.PORT;
const databaseUrl = process.env.DATABASE_URL;
const secretKey = process.env.SECRET_KEY;

Biến process.env.PORT sẽ chứa giá trị 3000, process.env.DATABASE_URL sẽ chứa giá trị mongodb://localhost/myapp, và process.env.SECRET_KEY sẽ chứa giá trị mysecretkey.

5. Không đặt .env vào VCS: Lưu ý rằng bạn không nên đặt tệp .env vào hệ thống quản lý mã nguồn (VCS) như Git. Thay vào đó, bạn nên tạo một tệp .env.example để liệt kê các biến môi trường mà dự án cần và sau đó thêm tệp .env vào .gitignore để tránh đưa lên Git.

- Featured image -

No comments

Leave a comment!

Your email address will not be published. Required fields are marked *