Tổng hợp các cách comment trong các ngôn ngữ lập trình

Trong quá trình lập trình, việc sử dụng comment (chú thích) là một phần quan trọng giúp bạn và các nhà phát triển khác hiểu mã nguồn của bạn một cách dễ dàng. Bài viết này sẽ cung cấp cho bạn một tổng hợp về cách sử dụng comment trong các ngôn ngữ lập trình phổ biến, bao gồm cú pháp và các quy ước sử dụng comment. Hãy cùng khám phá!

 1. Comment trong ngôn ngữ C/C++:
  • Comment trên một dòng: Sử dụng ký hiệu “//” để comment từ vị trí hiện tại đến cuối dòng.
  • Comment trên nhiều dòng: Sử dụng ký hiệu “/* */” để comment một đoạn mã nguồn.
 2. Comment trong ngôn ngữ Java:
  • Comment trên một dòng: Sử dụng ký hiệu “//” để comment từ vị trí hiện tại đến cuối dòng.
  • Comment trên nhiều dòng: Sử dụng ký hiệu “/* */” để comment một đoạn mã nguồn.
 3. Comment trong ngôn ngữ Python:
  • Comment trên một dòng: Sử dụng ký hiệu “#” để comment từ vị trí hiện tại đến cuối dòng.
  • Comment trên nhiều dòng: Sử dụng ký hiệu “”’ ”'” hoặc ‘””” “””‘ để comment một đoạn mã nguồn.
 4. Comment trong ngôn ngữ JavaScript:
  • Comment trên một dòng: Sử dụng ký hiệu “//” để comment từ vị trí hiện tại đến cuối dòng.
  • Comment trên nhiều dòng: Sử dụng ký hiệu “/* */” để comment một đoạn mã nguồn.
 5. Comment trong ngôn ngữ Ruby:
  • Comment trên một dòng: Sử dụng ký hiệu “#” để comment từ vị trí hiện tại đến cuối dòng.
  • Comment trên nhiều dòng: Sử dụng ký hiệu “=begin =end” để comment một đoạn mã nguồn.
 6. Comment trong CSS:
  • Sử dụng ký hiệu /* /: Bạn có thể sử dụng ký hiệu / */ để comment từng dòng hoặc một đoạn mã CSS. Bất kỳ nội dung nằm trong cặp ký hiệu này sẽ không được hiển thị trên trình duyệt.
 7. Comment trong HTML:
  • Sử dụng ký hiệu <!– –>: Bạn có thể sử dụng ký hiệu <!– –> để comment từng dòng hoặc một phần của mã HTML. Bất kỳ nội dung nằm trong cặp ký hiệu này sẽ không được hiển thị trên trình duyệt.

Bên cạnh việc chú thích mã nguồn, comment còn được sử dụng để tắt các đoạn mã tạm thời, giải thích các phần mã nguồn phức tạp, hoặc ghi chú về các yếu tố quan trọng trong dự án. Việc sử dụng comment một cách có tổ chức và hợp lý sẽ giúp cải thiện khả

- Featured image -

1 comment

Leave a comment!

Your email address will not be published. Required fields are marked *