Unit Test là gì? Giới thiệu về Unit Test và Ví dụ

Unit Test, hay kiểm thử đơn vị, là một phần của kiểm thử phần mềm nhằm kiểm tra tính đúng đắn của từng phần riêng lẻ của mã nguồn (cụm từ “đơn vị” ở đây có nghĩa là một phần nhỏ nhất của mã có thể kiểm tra độc lập). Unit test đảm bảo rằng các hàm, lớp hoặc module trong chương trình hoạt động theo cách mà bạn đã mong đợi.

Unit test thường có các đặc điểm sau:

  1. Tính cô đọng: Chúng chỉ kiểm tra một phần cụ thể của mã, không phụ thuộc vào các thành phần khác.
  2. Không phụ thuộc vào môi trường ngoài: Unit test không phụ thuộc vào dữ liệu hoặc trạng thái ngoài (ví dụ: cơ sở dữ liệu, mạng) và không thực hiện giao tiếp ngoại tại.
  3. Tự động hoá: Unit test thường được thực hiện tự động, điều này có nghĩa là bạn có thể chạy chúng một cách thường xuyên và nhanh chóng.
  4. Kiểm tra từng trường hợp riêng lẻ: Unit test kiểm tra từng trường hợp có thể xảy ra, bao gồm cả các trường hợp biên và các trường hợp lỗi.

Ví dụ về Unit Test:

Hãy xem xét một hàm đơn giản trong JavaScript để tính tổng của hai số:

function add(a, b) {
  return a + b;
}

Bây giờ chúng ta có thể viết một unit test sử dụng một framework kiểm thử như Jest để kiểm tra xem hàm add hoạt động đúng hay không:

test('adds 1 + 2 to equal 3', () => {
  expect(add(1, 2)).toBe(3);
});

Trong ví dụ này, chúng ta đã viết một test case để kiểm tra xem hàm add có tính toán đúng tổng của hai số không. Khi chúng ta chạy test này, nếu kết quả trả về là 3, test sẽ thành công. Điều này giúp đảm bảo rằng hàm add hoạt động đúng trong trường hợp cụ thể này.

- Featured image -

No comments

Leave a comment!

Your email address will not be published. Required fields are marked *