XML là gì, cấu trúc và cách xử lý XML trong C#

XML là gì?

XML (Extensible Markup Language) là một ngôn ngữ đánh dấu mở rộng được thiết kế để mô tả dữ liệu. XML không phải là một ngôn ngữ lập trình, mà là một cách mô tả dữ liệu với cú pháp khá rõ ràng, đơn giản.

Cấu trúc XML:

Một tài liệu XML thường bao gồm các phần sau:

  1. Prolog: Phần này không bắt buộc nhưng thường chứa phiên bản XML và kiểu mã hóa (encoding). Ví dụ: <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
  2. Root Element: Mỗi tài liệu XML có một và chỉ một root element. Ví dụ: <book></book>
  3. Child Elements: Các phần tử con nằm trong phần tử root hoặc phần tử khác. Ví dụ: <title></title>, <author></author> trong <book></book>
  4. Attributes: Thuộc tính có thể thêm thông tin thêm về phần tử. Ví dụ: <book id="101"></book>

Cách xử lý XML trong C#:

Có nhiều cách để xử lý XML trong C#, bao gồm việc sử dụng thư viện XmlDocument, XmlReader, XmlWriter, LINQ to XML và nhiều cách khác.

Ví dụ về việc đọc một tệp XML bằng XmlDocument:

XmlDocument doc = new XmlDocument();
doc.Load("filename.xml");

XmlNode root = doc.DocumentElement;
foreach (XmlNode node in root.ChildNodes)
{
    string text = node.InnerText; //or loop through its children as well
}

Ví dụ về việc tạo một tệp XML mới với XmlDocument:

XmlDocument doc = new XmlDocument();

XmlElement root = doc.CreateElement("book");
doc.AppendChild(root);

XmlElement title = doc.CreateElement("title");
title.InnerText = "Book Title";
root.AppendChild(title);

XmlElement author = doc.CreateElement("author");
author.InnerText = "Author Name";
root.AppendChild(author);

doc.Save("filename.xml");

Lưu ý rằng cần khai báo thư viện: using System.Xml; ở đầu file .cs của bạn

- Featured image -

No comments

Leave a comment!

Your email address will not be published. Required fields are marked *